§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Biohacking Instytut. Sklep prowadzi WHISPER Filip Pietraszkiewicz zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej filip@biohackinginstytut.pl;
  2. pod numerem telefonu +48 513 131 589 ;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach sklepu internetowego www.biohackinginstytut.pl
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.biohackinginstytut.p/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Administrator danych – rozumie się przez to właściciela lub osobę przez niego uprawnioną decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe – dane swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni świątecznych. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta użytkownika. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Klient / Kupujący – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub skutecznie zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w sposób wskazywany regulaminem. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto (użytkownika) – Usługa Elektroniczna, oznaczony wyłączną i indywidualną nazwą (login) i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Newsletter – Elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub innych środków przekazu, która umożliwia wszystkim Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści newslettera zawierającego informacje o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach w Sklepie Internetowym. Produkt– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego(towar) lub usługa(voucher), będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, poprzez Usługodawcę/Właściciela, a Sprzedawcą. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Stron. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego. Sklep internetowy / Serwis – Sklep Internetowy Usługodawcy. Usługodawca / Właściciel – WHISPER Filip Pietraszkiewicz Strony – Właściciel, Sprzedawca i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub innych podmiotów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Usługobiorca / Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną (nieograniczoną) zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną (niepełną) zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego, korzystająca z Usługi Elektronicznej. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu z ostatecznym Sprzedawcą.

§ 3. Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.biohackinginstytut.pl, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WHISPER Filip Pietraszkiewicz, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6. Dostawa

 1. Zamówienia złożone i potwierdzone do godzin 9:00 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego.
 2. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
  1. przelew bankowy na konto sklepu,
  2. płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).
 1. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu Biohacking Instytut są realizowane w ciągu do pięciu dni roboczych. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:
  1. Paczkomaty InPost – według oferty usługodawcy,
  2. Poczta Polska – według oferty usługodawcy w zakładce terminy,
 2.  Podczas odbioru zamówienia ze sklepu  należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny. W przypadku odbioru przesyłki za pomocą poaczkomatu Inpost niezwłocznie po odbiorze przesyłki z paczkomatu.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie Biohacking Instytut bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu (patrz załącznik numer 1) przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email. Klient w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.3. Klient ma obowiązek zwrócić WHISPER Filip Pietraszkiewicz zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.4. WHISPER Filip Pietraszkiewicz może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. W przypadku odstąpienia od umowy klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 9. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • jeżeli przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar w zapieczętowanym opakowaniu którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu straci dla Sprzedającego wartość handlową.

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego, gdy Produkt posiadał wadę techniczną. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niewłaściwe działanie Produktu, które jest wynikiem złego zastosowania produktu z winy lub braku wiedzy klienta odnośnie stosowania produktu. Klient stosuje kupiony przez siebie produkt na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przed zastosowaniem/użyciem Produktu zaleca się konsultację z lekarzem lub specjalistą. Informacje podawane przez sklep internetowy nie stanowią udzielania porad medycznych.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za jakość usług wykonywanych w wyniku zakupionych voucherów, które świadczone są przez podmioty trzecie. Usługobiorca korzysta z usług na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. W przypadku produktów objętych gwarancją, sposób realizacji gwarancji załączony jest do produktu.
 5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Osowska 88/71, 04-351 Warszawa , na adres poczty elektronicznej: filip@biohackinginstytut.pl,
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar oraz dołączyć do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 9. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

§ 10. Obowiązek informacyjny (RODO)

1.Administratorem danych osobowych jest WHISPER Filip Pietraszkiewicz, email: filip@biohackinginstytut.pl
 1. Dane będą przetwarzane w celu:
– Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń; – Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; – Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego; – Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego; – Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu. – Jeżeli klient wyraził zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze. – Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Sprzedawcę działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji. – Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Sprzedawcę działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat. 
 1. Sprzedawca dane może przekazywać odbiorcom, tj.:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; – podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; – bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; – podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedawcy. 4.Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów Sprzedawcy. W ramach wykonywanych czynności Sprzedawca korzysta z plików cookies w ten sposób że obserwuje i analizuje ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.